Solidariteit met de bolivariaanse revolutie

U weet dat ICS solidair is met de bolivariaanse revolutie, bondgenoot van de Cubaanse revolutie. Daarom is ICS toegetreden tot het platform VENESOL, dat o.a. wil informeren over de realiteit in Venezuela en de solidariteitsacties.

VENESOL is een platform dat op 21 juni 2017 in Brussel werd opgericht op initiatief van verschillende netwerken, verenigingen en Belgische burgers. Het wil het Franstalige publiek informatie en analyse bieden en het spant zich in om het netwerk over de taalgrenzen heen te ontwikkelen. Het is de bedoeling om een stevig solidariteitsnetwerk voor Venezuela te ontwikkelen om de burgers te sensibiliseren en te mobiliseren.

Meer en meer mensen stellen zich vragen bij de toestand in Venezuela en hoe de media daarmee omgaan. VENESOL vraagt de burgers om de toestand daar met andere ogen te bekijken door meerdere informatiebronnen te raadplegen en door het eenheidsdenken dat meestal in onze media de boventoon voert in vraag te stellen.

Het grote gevaar van het klakkeloos overnemen van de propaganda van Venezolaans extreem-rechts in onze media is niet alleen dat het de democratie bedreigt, maar ook dat het de idee van een humanitaire ingreep die de val van de regering moet verantwoorden binnenbrengt. We herinneren ons waartoe die zogenaamde 'humanitaire' oorlogen, door onze regeringen gesteund of gevoerd, in verschillende delen van de wereld hebben geleid. Die interventies hebben geenszins vrede en veiligheid gebracht, maar precies meer geweld en doden, ook bij ons.

Tegenover die desinformatiecampagne plaatst het platform de internationale solidariteit. Het verdedigt het recht op soevereiniteit van de volkeren en steunt de alternatieven voor de neoliberale logica. De sociale verworvenheden van de bolivariaanse revolutie gaan in tegen het eenheidsdenken dat ons wil doen geloven dat er geen alternatief voor het neoliberalisme bestaat. In die zin is VENESOL solidair met het bolivariaanse proces in Venezuela, de regering van Nicolas Maduro en met de sociale bewegingen die hem ondersteunen.

VENESOL hoort graag uw suggesties, uw voorstellen om artikels te publiceren en waarom niet om het vertaalteam te vervoegen. VENESOL bestaat enkel uit vrijwilligers, en uw steun is dus meer dan welkom. U kunt het platform contacteren via zijn site en u kunt ook uw organisatie tot VENESOL laten toetreden. Het volstaat om u hier in te schrijven.

Zijn toegetreden tot VENESOL: Hands Off Venezuela, INTAL, Iniciativa Cuba Socialista, Coordinadora latinoamericana de solidaridad, ZIN TV.