Slotverklaring Europese bijeenkomst in Sofia, 2017

SLOTVERKLARING VAN DE IIIe ONTMOETING

VAN CENTRAAL- EN OOST-EUROPA VOOR DE SOLIDARITEIT MET CUBA

 • Wij, vertegenwoordigers van solidariteitsorganisaties en vriendschapsverenigingen met Cuba uit 22 landen van Europa, namen van 17 tot 19 november 2017 in Sofia, Bulgarije, deel aan de IIIe bijeenkomst van de Centraal-Europese solidariteit met dit broederland en keurden na afloop de volgende Slotverklaring goed:
 • Wij, vertegenwoordigers van de solidariteitsbeweging met Cuba in Europa, zijn hier bijeengekomen om het solidariteitswerk met Cuba te blijven versterken door concrete acties ter verdediging van de Cubaanse revolutie, door de blokkade permanent te veroordelen en de realiteit, waarden en verworvenheden van de revolutie te verspreiden.
 • Wij herhalen onze volledige veroordeling van de economische, commerciële en financiële blokkade die het Cubaanse volk al meer dan vijftig jaar op illegale en onmenselijke wijze treft, en dat is de eerste opdracht van de solidariteitsbeweging met Cuba.
 • We eisen de onmiddellijke teruggave van het Cubaanse grondgebied dat illegaal door de VS is bezet met de militaire marinebasis in Guantánamo, die meer dan tien jaar geleden is omgebouwd tot een internationaal martelcentrum.
 • Wij verwelkomen en steunen de verwerping door de internationale gemeenschap van de economische, commerciële en financiële blokkade die tijdens de recente stemming in de 72e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de Cubaanse resolutie is uitgesproken.
 • Wij verwelkomen de ondertekening en voorlopige tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen Cuba en de EU, waarbij het "gemeenschappelijk standpunt"werd ingetrokken, en wij roepen onze regeringen op om de politiek-diplomatieke, economische en handelsbetrekkingen en de samenwerking met Cuba op alle gebieden uit te breiden en te versterken.
 • Wij eisen dat de Europese regeringen zich concreet verzetten tegen de extraterritoriale gevolgen van de blokkadewetten, zoals bepaald in de Europese verordening die sancties oplegt aan personen of bedrijven die deze wetten toepassen.
 • Wij verwerpen het vijandige, bemoeizuchtige en het internationaal recht schendende beleid van de regering van president Donald Trump, de ongegronde beschuldigingen van vermeende supersonische aanvallen op diplomatieke ambtenaren van de VS, alsmede de recente maatregelen die zijn opgelegd en die niet alleen de heroïsche bevolking van Cuba maar ook de bevolking van de VS en van de wereld treffen.
 • Wij veroordelen de financiering van subversieve plannen tegen de Cubaanse revolutie, en met name tegen de Cubaanse jeugd, en de campagnes die haar realiteit verdraaien en vervalsen.
 • Wij erkennen de uitdrukkelijke wil en vastberadenheid van de Cubaanse regering en bevolking om het proces van normalisering van diplomatieke betrekkingen en samenwerking met de Verenigde Staten voort te zetten op basis van gelijkheid, wederzijds respect, onvoorwaardelijkheid en niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden.
 • Wij steunen het proces van actualisering van het Cubaanse politieke, economische en sociale bestel dat het socialisme wil versterken en een duurzame, efficiënte en rationele economie wil bereiken.
 • Wij prijzen het huidige verkiezingsproces in Cuba voor zijn participatieve en inclusieve karakter.
 • Wij erkennen de inspanningen die het Cubaanse volk en de Cubaanse regering zich hebben getroost in het herstelproces van het land na de orkaan "Irma" en wij benadrukken de gebaren van morele en materiële solidariteit van de solidariteitsbeweging met Cuba in de wereld en nodigen hen uit om die te blijven bevorderen.
 • Wij moedigen vrienden aan om deel te nemen aan de solidariteitscampagnes voor Cuba, door actieve deelname aan de internationale brigades voor vrijwilligerswerk en andere solidariteitsprojecten, waardoor ze de Cubaanse realiteit en haar humanistische en solidaire roeping kunnen leren kennen.
 •  
 • We roepen op tot een groter en beter gebruik van sociale netwerken en alternatieve media om mensen bewust te maken en te mobiliseren.
 •  
 • Wij zijn vastbesloten om de coördinatie, communicatie en samenwerking tussen ons allen te versterken.
 •  
 • We moeten de jongeren en vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende sectoren, in het bijzonder de arbeidersbeweging, blijven betrekken bij deze en de rechtvaardige zaken in de wereld, in het bijzonder met de Bolivariaanse Republiek Venezuela.
 •  
 • In het kader van de vijftigste verjaardag van het sneuvelen van de Heroïsche Guerrillero  Ernesto "Che" Guevara en aan de vooravond van de eerste verjaardag van de fysieke verdwijning van de historische leider van de Cubaanse Revolutie, Fidel Castro Ruz, herhalen we ons vertrouwen dat Cuba weerstand zal bieden en trouw zal blijven aan de nalatenschap van deze twee wereldiconen, en ratificeren we onze solidaire verbintenis in de strijd voor een wereld van vrede, rechtvaardigheid en waardigheid.