Historische toespraak van president Dilma Rousseff, 14 mei 2016

… na haar (voorlopige) afzetting door een parlementaire staatsgreep. (Video bijgevoegd: Portugees/Engels)

Gegroet, Dames en Heren afgevaardigden en ministers. Gegroet iedereen.

Ik geef hier een verklaring, geen interview.

Ik wil jullie zeggen, ook aan alle Brazilianen, dat mijn voorlopige afzetting voor 6 maanden door de senaat is bevolen. Ik werd verkozen door 54 miljoen burgers, en het is in die hoedanigheid, verkozen president door 54 miljoen mensen, dat ik me tot jullie richt, op dit beslissende moment voor de Braziliaanse democratie en onze toekomst als natie.

Wat er op het spel staat bij deze afzettingsprocedure is niet enkel mijn mandaat. Wat op het spel staat is het respect voor de stembus, voor de soevereine wil van de Brazilianen en hun Grondwet. Wat er op het spel staat zijn de verwezenlijkingen van de voorbije 13 jaar, de vooruitgang die daar in zat voor de armsten, maar ook voor de middenklasse. Het gaat over de bescherming van de kinderen, de toegang van de jongeren tot de universiteiten en technische scholen.

Het gaat over de waarde van een minimumloon, over dokters die zich echt om het volk bekommeren. Het gaat over de droom een eigen huis te hebben met het program “Mijn huis, Mijn leven”. Wat op het spel staat is de ontdekking van de grote oliereserves in ons land (het gebied ‘Libra’, nvdv). Wat op het spel staat is de toekomst van ons land, van zijn mogelijkheid op vooruitgang.

M.b.t. de beslissing van de senaat wil ik nog eens klaar en duidelijk de feiten stellen en de risico’s voor het land die deze frauduleuze afzetting, een echte staatsgreep, inhoudt. Vanaf het moment mijn verkiezing heeft de gefrustreerde oppositie onmiddellijk een hertelling van de stemmen geëist, geprobeerd het resultaat nietig te laten verklaren en, toen dat niet lukte, bleven ze openlijk samenzweren voor mijn afzetting. Die lui hebben het land in een permanente staat van politieke instabiliteit gestort, hebben alles gedaan om de economische heropleving te saboteren, met het enige doel de macht die ze via verkiezingen niet konden bereiken, toch in handen te krijgen.

Mijn regering werd het doelwit van permanente intense sabotage. Het evidente doel was mij ten alle prijze te verhinderen te regeren en zo een gunstige sfeer te creëren voor een staatgreep. Als een president wordt afgezet wegens misdaden die ze niet gepleegd heeft, dan is de juiste naam die men daaraan geeft in de democratische wereld niet ‘afzetting’ maar ‘staatsgreep’.

Ik ben niet verantwoordelijk voor geen enkele misdaad, er is geen enkele gerechte reden om tot een afzettingsprocedure over te gaan, ik heb geen bankrekeningen in het buitenland, ik heb nooit steekpenningen gekregen, heb nooit corruptie door de vingers gezien. Deze procedure is legaal inconsistent, kaduuk en een deloyale aanslag op een verkozen regering.

De grootste brutaliteit die je tg een persoon kan plegen is hem of haar te veroordelen voor een misdrijf dat zij of hij niet pleegde. Er is geen groter onrecht dan het straffen van een onschuldige. Deze legale farce waarmee ik geconfronteerd word is het gevolg van het feit dat ik me als presidente aan geen enkel chantage heb toegegeven. Ik heb zeker vergissingen begaan, maar nooit een misdaad. Ik word deloyaal gevonnist wegens het uitvoeren van zaken waartoe de wet met autoriseert.

Mijn acties waren legaal, correct, noodzakelijk, legitieme regeringsacties. Gelijkaardige acties werden door voorgangers van mij gedaan en het waren toen geen misdaden, en dat zijn het nu evenmin. Ik word er van beschuldigd zes supplementaire kredietdecreten te hebben uitgevaardigd en dat dit een misdrijf tegen de begrotingswetgeving betekent. Dat klopt niet, want deze decreten waren volledige wettelijk. Ze doen alsof een gewone dagelijkse regeringshandeling een misdaad is.

Ze beschuldigen me ervan de afbetaling van ‘Plano Safra’ (steun aan de familiale landbouw, nvdv) op de lange baan te schuiven. Dat klopt niet. Mijn aanklagers kunnen zelfs niet zeggen welke van mijn daden er tegen de wet zouden zijn. Welke? Welke?. Neen, ik heb geen schulden openstaan. Nooit is het in een democratie gepermitteerd een verkozen president af te zetten voor gewettigde begrotingsingrepen. Brazilië mag niet het land zijn met die primeur!

Ik wil me ook naar de hele bevolking van mijn land richten om uit te leggen dat deze staatsgreep niet enkel bedoeld is om mij af te zetten, om een president die 54 miljoen Braziliaanse stemmen achter haar naam heeft in een rechtstreekse eerlijke verkiezing af te zetten. Door mijn regering omver te werpen willen ze in werkelijkheid het programma waarvoor deze 54 miljoen mensen kozen dwarsbomen. Deze staatsgreep dreigt niet enkel de democratie te verwoesten, maar ook alles wat in de voorbije decennia de bevolking heeft bereikt.

Sinds mijn aanstelling als president heb ik me steeds streng garant gesteld voor de democratische rechtsstaat. Mijn regering heeft zich niet bezondigd aan repressie tegen sociale bewegingen of protestbewegingen, tegen geen enkele politieke groep.

Het grootste risico dat dit land vandaag loopt is een niet verkozen regering te krijgen. Een niet door het volk verkozen regering, die geen legitimiteit heeft om oplossingen uit te werken voor de problemen die zich in Brazilië stellen.
Een regering die geneigd zal zijn tot gewelddadige repressie tegen protestmanifestaties. Een coupregering, resultaat van een frauduleuze afzetting en een indirecte ‘verkiezing’. Een regering die in grote mate mede oorzaak zal zijn van het voortduren van de crisis in ons land.

Daarom verklaar ik aan jullie allen, mijn fierheid om de eerste vrouw te zij die tot president van Brazilië werd verkozen. Gedurende al die jaren heb ik mijn mandaat eerlijk en met waardigheid ingevuld om het vertrouwen van mijn kiezers te honoreren? In naam van hen en van alle medeburgers, zal ik me met alle legale middelen weren om mijn mandaat te kunnen voltooien t.e.m. 31/12/2018.

Het lot heeft me steeds sterk uitgedaagd, grote uitdagingen, sommigen leken me ondoenbaar, maar ik ben er toch steeds in geslaagd. Ik heb onzegbare pijn geleden toen ik gefolterd werd (door de militaire dictatuur, nvdv). Ondragelijk pijn door ziekte ook en vandaag lijd ik onzeglijke pijn door het onrecht. Wat he meeste pijn doet op dit ogenblik is dat onrecht, het besef slachtoffer te zijn van een frauduleus politiek gekonkel van het laagste soort.

Toch verlies ik de moed niet, ik kijk achterom en zie alles wat we gerealiseerd hebben. Ik kijk voor mij en zie al het werk dat nog moet gedaan worden. Het belangrijkste is dat -als ik in de spiegel kijk – het gezicht zie van iemand die, getekend door de tijd, toch de kracht blijft hebben om haar ideeën en het recht te verdedigen. Ik heb mijn hele leven gestreden voor de democratie.

Ik heb geleerd om te vertrouwen in de strijdbaarheid van ons volk. Ik heb veel nederlagen geleden en ook grote overwinningen gekend. Ik geef toe dat ik nooit gedacht had  een staatsgreep mee te maken in mijn land. Onze jonge democratie opgebouwd  door strijd, opofferingen, zelfs doden, verdient dit niet.

De laatste maanden is ons volk de straat opgegaan. Het deed dat om haar recht te eisen, om vooruitgang te vragen. Daarom vertrouw ik erop dat het volk weet hoe ze zich moet verzetten tegen de staatsgreep. Ons volk is wijs en heeft een historisch bewustzijn. Ik roep alle Brazilianen die tegen de staatsgreep zijn op om, onafgezien van hun politieke kleur, om gemobiliseerd te blijven en verenigd in de strijd voor de democratie. Die strijd is tijdloos en vereist een constante inzet. De strijd voor de democratie, ik herhaal het, houdt nooit op!

De strijd tegen de coup zal lang zijn, maar het is een strijd die we kunnen en zullen winnen. De overwinning hangt van ons allen af. Laat ons aan de wereld tonen dat er miljoenen mensen zijn die de democratie in ons land willen ondersteunen. Ik weet, net zoals velen onder jullie, dat de geschiedenis gemaakt wordt in de strijd en dat het steeds de moeite waard is om te strijden voor de democratie. De democratie staat aan de goede kant van de geschiedenis. Ik zal nooit opgeven, ik zal nooit afzien van de strijd.

Bedankt aan allen!
 

Thesaker

Discurso da Presidente Dilma Roussef - English and German subtitles