Een mooi resultaat voor de jaarlijkse Paascampagne voor Cuba

Pasen is alweer voorbij. Wat ook wil zeggen dat onze jaarlijkse Paascampagne ism G3W achter de rug is. Dit jaar werkten we voor het Greenmappingproject, een unieke buurtgerichte ecologische aanpak. Bekijk de boeiende filmpjes hierover.

Dit jaar werden terug 5000 zakjes fairtrade chocolade eitjes verkocht aan de fabriekspoorten, via de vakbonden en aan iedereen met een hart voor Cuba. Daardoor kunnen we een goeie 14.000 euro (we halen elk jaar wat meer op!) aan onze Cubaanse partner, Centro Felix Varela, schenken voor haar greenmappingproject: Cubaans buurtopbouwwerk met een ecologische invalshoek.

Niet enkel met onze Paascampagne zamelden we geld in voor onze Cubaanse partner ook ICS Gent die een succesvolle 11e Noche Cubana organiseerde zamelde geld in. 

Een heel mooi resultaat! Bedankt aan iedereen die op de één of andere manier aan deze paascampagne meegewerkt heeft. Volgend jaar zijn we er terug. 100 % Solidair met Cuba en onze Cubaanse partner.

 

 “Centro Félix Varela”, opgericht in 1993, wil bijdragen aan de sociale en duurzame ontwikkeling van het eiland. Ze is gespecialiseerd in de bescherming van het milieu en baseert zich daarbij op participatieve technieken zoals green mapping.

Cuba, eerste van de klas qua duurzame ontwikkeling

Dit kleine landje, dat zelf maar een zwakke ecologische voetafdruk heeft, zet toch tegelijkertijd een hoog niveau van menselijke ontwikkeling prominent op de agenda, wat ertoe leidde dat we het eiland zeker de ‘beste van de klas’ mogen noemen wanneer het op duurzame ontwikkeling aankomt. Want Cuba is eveneens actief om klimaatverandering tegen te gaan. Het Cubaanse eiland onderscheidt zich zeker als het gaat om eenvoudige en efficiënte alternatieven. Zijn snelle alarmsysteem in geval van meteorologische rampen is daar een voorbeeld van en ook zijn ecologisch landbouwsysteem, zijn gebruik van hernieuwbare energiebronnen,… De Cubaanse aanpak zou andere landen wel moeten inspireren.

Essentiële ingrediënten van duurzame ontwikkeling

Hoe komt het dat dit kleine, arme landje in de Caraïben zulke resultaten weet te halen? Cuba bewijst ons, meer dan extreem dure technologieën, dat twee andere elementen nog belangrijker zijn.

De eerste daarvan is politieke wil. Duurzame ontwikkeling is inderdaad een van de prioriteiten van de Cubaanse autoriteiten. Het tweede element is het volk zelf. Het engagement van de bevolking, de medewerking van het Cubaanse middenveld in alle aspecten van het leven is specifiek voor het Cubaanse model. De autoriteiten begrijpen al lange tijd dat een ontwikkeling pas duurzaam kan worden als zij door de basis gesteund wordt. Green mapping is als techniek volledig ingebed in deze optiek en is al 15 jaar operationeel in Cuba.

La Vigía

De kleine landbouwgemeenschap Vigía bevindt zich tussen Pinar del Rio en Havana en maakt deel uit van een gebied dat bekend staat voor zijn kwetsbaarheid voor extreme klimatologische fenomenen. De laatste tien jaar is La Vigía vaak getart door zware regens, met grote overstromingen tot gevolg. Ook kampt het gebied vaak met zware en vernielende cyclonen.

In 2006 is de ‘green mapping’-techniek er geïntroduceerd. Toentertijd startten twee onderwijzeressen van de plaatselijke school het proces op met behulp van de leerlingen en andere onderwijzers. Ze hadden een kaart getekend van hun omgeving, hielden debatten over de belangrijkste problemen en zijn toen de lokale autoriteiten gaan opzoeken om te zien hoe men samen de problemen zou kunnen oplossen. Via sensibiliseringscampagnes zijn ze erin geslaagd korte metten te maken met nefaste praktijken en konden ze zo hun omgeving verbeteren.

In kaart brengen

Beetje bij beetje hebben ze aan legitimiteit gewonnen. Ook andere personen uit de gemeenschap zijn zich er mee bezig gaan houden met green mapping. En sindsdien gaat het werk verder. De meest risicovolle zones bij overstromingen zijn in kaart gebracht, een actieplan om je te wapenen tegen klimaatrampen is uitgewerkt, de soorten van vegetatie die het meest resistent zijn tegen sterke windsnelheden zijn bepaald,…

De levensomstandigheden zijn zeker niet makkelijk in La Vigía. Er is amper werk, er is geen openbare verlichting, geen riolering, slechts één weg is er geasfalteerd, er is geen aansluiting op een drinkwaternetwerk…. Maar toch is deze achtergestelde gemeenschap erin geslaagd vooruitgang te boeken door zich te baseren op zijn grootste hulpbronnen: zijn vruchtbare gronden, zijn inwoners en zijn coöperatie.

Prioriteiten

G3W heeft besloten om het Centro Félix Varela en dan in het bijzonder het werk dat dit centrum doet binnen de gemeenschap van La Vigía, te steunen met de opbrengst van de Paascampagne. De inwoners hebben al enkele prioriteiten uitgezet om hun levensomstandigheden te verbeteren:

de school en de omstandigheden waarin ze moeten kunnen functioneren zijn aan verbetering toe en ook moet er drinkwater ter beschikking komen, een campagne voor het promoten van gezondere levensgewoonten moet gerealiseerd worden, er moeten job-opportuniteiten komen, vooral voor vrouwen en wel binnen het kader van de coöperatie.