Cubaans nationaal parlement in debat

De Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, de nationale assemblee van de volksmacht), het Cubaanse nationale parlement, kwam voor het eerst bijeen in 1976. Het parlement wordt in principe om de vijf jaar verkozen, en zit nu aan zijn achtste legislatuur (2013-2018).

Anders dan bij ons komt het parlement niet wekelijks bijeen. Er zijn in principe twee gewone (openbare) zittingen per legislatuur, maar er kunnen ook buitengewone zittingen zijn, op initiatief van de Staatsraad of wanneer minstens een derde van de parlementsleden dat vraagt. Het parlement verkiest uit zijn midden de leden van de Staatsraad, die de Staat en het parlement tussen de zittingen in vertegenwoordigt en met een hogere regelmaat bijeenkomt.

Van 10 tot 14 juli 2017 zaten de 612 Cubaanse volksvertegenwoordigers bijeen voor de negende gewone zitting van de achtste legislatuur. Na een openingszitting kwamen verschillende commissies bijeen en daarna volgde de slotzitting.

Het parlement telt tien vaste commissies. Ze bestaan uit afgevaardigden en de respectievelijke beleidsverantwoordelijken. De commissies moeten het parlement en de Staatsraad bijstaan in het toezicht op de staatsorganen en de regering, wetten en akkoorden uitwerken, verslag uitbrengen over de hen voorgelegde zaken, studies uitvoeren en er mee voor zorgen dat de besluiten van het parlement en de Staatsraad worden uitgevoerd. Leden van de commissies bezoeken in de loop van de legislatuur verschillende instellingen en bedrijven en helpen ter plaatse mee om problemen op te lossen.

Een overzichtje en wat toelichting:

- Commissie Grondwettelijke en juridische aangelegenheden: bestaat uit 36 leden, waakt over de grondwettelijkheid van alle normen en stelt wetsontwerpen op.

- Commissie Internationale betrekkingen: telt 22 leden, uit verschillende provincies, en 16 andere wetgevers.

- Commissie Dienstverlening: telt 56 leden, onderzoekt de werking van de handel, gastronomie, persoonlijke diensten, technische diensten, vervoer, communicatie en toerisme.

- Commissie Kinder-en Jeugdbijstand en Gelijke rechten voor vrouwen: telt 47 leden.

- Commissie Gezondheid en Sport: telt 61 leden, en houdt zich naast gezondheid en sport ook nog bezig met water, voeding, gemeentelijke diensten.

- Commissie Economische Zaken: telt 45 leden, bestaat uit vier werkgroepen (voor de regio's Westen, Centraal, Oosten en een met niet-vaste afgevaardigden).

- Commissie Onderwijs, cultuur, wetenschap, technologie en leefmilieu: telt 49 vaste leden en nog 15 anderen.

- Commissie Industrie, Bouw en Energie: telt 52 leden, bestrijkt de bouw en woningen, waterwerken, energie en industrie.

- Commissie Defensie: telt 39 leden en ziet toe op het leger en andere instellingen betreffende defensie, openbare orde en veiligheid van de Staat.

- Commissie Landbouw en voedselvoorziening: telt 59 leden en volgt de voedselproductie en industriële verwerking en AZCUBA, de bedrijfsgroep voor de suikerproductie.

Kritische commissies

In de verschillende commissiezittingen brachten afgevaardigden verslag uit van hun bezoeken, kregen ze informatie van de betrokken ministers en discussieerden over de problemen en uitdagingen in de diverse sectoren. Uit de verschillende tussenkomsten blijkt de geest van kritiek en zelfkritiek.

Zo hekelden afgevaardigden in de commissie Onderwijs het gebrek aan middelen en aan culturele promotoren en kunstleraars: van de 30.000 afgestudeerden zijn er maar 14.000 die ook echt beschikbaar zijn.

De Commissie behandelde ook de moeilijkheden en strategische perspectieven van het Cubaanse Radio en Televisie Instituut, met de klemtoon op informatieve en culturele beleid.

Waldo Ramirez, directeur-generaal van de televisie, noemde de gebrekkige aanpak en de nieuwe media als uitdagingen: de noodzaak om het publiek als producent van nieuws en als beheerder van openbare communicatie te zien; het ontbreken van nieuwe projecten en het gebrek aan originaliteit, de professionele en culturele tekortkomingen aan te pakken.

Andere moeilijkheden zijn de bijna afwezigheid van onderzoek en kritiek, de onvoldoende planning, nieuwe projecten voor de opname of live-uitzending ervan bedenken en evalueren.

In de commissie Economie werd de uitvoering van het (productie)plan besproken, met de vaststelling dat de terugval van de economie gestuit is. Het bbp groeide in het eerste semester van 2017 naar schatting met 1,1%. De tewerkstellingsgraad bedroeg 98,1%, met een stijging van het aantal zelfstandigen. Over het hele jaar stijgen de lonen en productiviteit respectievelijk met 2,6 en 1%. Het begrotingstekort bleef onder de verwachtingen. De noodzaak om meer inkomsten uit de uitvoer te halen en zuinig met brandstof om te springen blijft zeer groot.

381 afgevaardigden hebben 2225 werkcentra in de 168 gemeenten bezocht en o.a. de problemen op het vlak van goed beheer opgelijst. In september gaan ze ongeveer de helft van de gemeenten opnieuw bezoeken om te zien wat er veranderd is.

Op het gebied van het vervoer werd de aankoop aangekondigd van 300 passagierswagons, 1000 goederenwagons, 300 railbussen en 98 locomotieven. Ook de problematiek van de door zelfstandige chauffeurs (te hoog) aangerekende prijzen kwam aan bod. Men sprak over eventuele lagere brandstofprijzen voor die chauffeurs, toegang tot overheidswerkplaatsen en vaste rittenprijzen.

In de commissie Landbouw viel te horen dat de suikeroogst 2016-2017 20% meer heeft opgeleverd dan de vorige oogst, maar dat het behaalde cijfer van 1,8 miljoen ton toch onder de verwachte 2,1 miljoen ton is gebleven. Oorzaken: versleten en gebrekkige uitrustingen, de droogte en problemen van voorbereiding en discipline van de arbeidskrachten.

De afgevaardigden van de commissie Kinder-en Jeugdbijstand discussieerden o.a. over… poppen, moedertehuizen en mensenhandel. Speelgoed is duur en niet altijd van goede kwaliteit, en er moeten ook meer didactische spelletjes worden bedacht. De situatie in de 131 moedertehuizen - waar jonge moeders worden opgevangen en begeleid worden op het gebied van verzorging, voeding en andere kwesties - werd besproken, en ook de problematiek van de tienerzwangerschappen (52 per 1000 meisjes jonger dan twintig). Op het vlak van mensenhandel (prostitutie) moet er meer aandacht zijn voor de omstandigheden die het aanbod bepalen, preventie en opsporing en hulp aan de slachtoffers.

In de commissie Industrie kwam de evolutie van de hernieuwbare energie aan bod: tegen 2030 moeten 25 bio-elektrische centrales 14% van alle energie opwekken en worden er 14 windmolenparken en 191 zonnepanelenparken voorzien. In de huizen zullen zo'n 13 miljoen TL-lampen door LED-lampen worden vervangen. Er zijn er nu al 1,8 miljoen vervangen, en het plan 2017 voorziet in 3 miljoen. Ook elektrische fornuizen worden nu vervangen door inductiefornuizen, waarvan er nu al 540.000 verkocht zijn.

In verband met de waterwerken, een ander bevoegdheidsdomein van die commissie, viel te horen dat alle voor 2016 geplande investeringen waren uitgevoerd (en zelfs lichtjes overtroffen) en dat er 113 grote werven waren afgewerkt, waardoor honderdduizenden mensen over meer en properder water beschikken.

Tot daar een paar indrukken van de werkzaamheden van de commissies, die in de Cubaanse media o.a. via het televisieprogramma "Mesa redonda" (De Ronde Tafel) aan bod komen.

Raúl Castro: voortgaan op de ingeslagen weg

Op de slotdag nam president Raúl Castro opnieuw het woord. Hij had het onder meer over "Tarea Vida" (Opdracht van het leven), het plan waarmee de overheid de klimaatverandering wil te lijf gaan. In dat verband is er ook over een nieuwe wet over het waterbeheer gestemd.

Over de zelfstandigen, die nu met meer dan een half miljoen zijn, en de coöperaties (meer dan 400 buiten de landbouw) zei hij dat ze aantonen dat ze een waardige tewerkstellingsbron vormen en het publiek meer en gevarieerder aanbod van diensten en producten van een aanvaardbare kwaliteit bieden. Maar hij wees ook op een aantal problemen: grondstoffen die op de zwarte markt worden gekocht, te lage aangiften van de inkomsten en tekorten in de overheidscontrole. Het beleid ter zake wordt voortgezet en de goede resultaten moeten worden verankerd, maar er worden maatregelen genomen om de onwettelijkheden en afwijkingen aan te pakken. Zo haalt hij het voorbeeld aan van iemand die tot vijf restaurants bezit in verschillende provincies en meer dan dertig keer naar het buitenland kon reizen. Waar haalde die zijn geld, hoe deed hij dat?

Toch legt hij de verantwoordelijkheid daarvoor in de eerste plaats bij de leiding, en bij hemzelf, omdat men de zaken te weinig voorbereid en te haastig wil aanpakken en als het fout loopt de verkeerde mensen te bekritiseren.

Daarna had hij het over het buitenlandbeleid, waarbij hij het beleid van Trump op de korrel nam want die wil de blokkade weer wil verscherpen. Hij herhaalde ook de steun van Cuba aan de Venezolaanse regering van Maduro, en aan de Braziliaanse oud-president Lula die men politiek vervolgt om te verhinderen dat hij bij de volgende presidentsverkiezingen zou kunnen opkomen.

Ten slotte ging hij in op de voorbereidingen van de verkiezingen in Cuba, waarvan de eerste ronde zal plaatsvinden op 22 oktober 2017, van de gemeentelijke, provinciale en nationale afgevaardigden.

"Laten we", zo besloot hij, "onze nieuwe uitdagingen aangaan door ons te laten leiden door het voorbeeld van Fidel, zijn revolutionaire vastberadenheid en permanente geloof in de overwinning".

Met dank aan Rudy Sohier voor de vertalingen.

granma