Cuba zal nooit dictaten of voorwaarden aanvaarden

Bruno Rodriguez, buitenlandminister van Cuba, sprak op 22 september de Algemene vergadering van de Verenigde naties toe. Een lange maar interessante speech over hoe Cuba naar de wereld van vandaag kijkt.Hij begon zijn interventie met condoleanties en solidariteitsbetuigingen voor de inwoners van Dominica, Antigua, Barbuda, de Dominicaanse Republiek , Puerto Rico, Saint Martin, Sint Maarten, Maagdeneilanden en Anguila die vreselijk te lijden hadden onder de orkanen Irma y María. Hij riep de internationale gemeenschappen op snel de nodige middelen bijeen te brengen voor de heropbouw van deze landen. Zijn gedachten gingen ook uit naar Mexico waar twee aardbevingen verschrikkelijke dodencijfers en enorme schade veroorzaakten.

Hij getuigde ook van de indrukwekkende inspanningen van het Cubaanse volk dat te midden grote schade aan hun huizen en bezittingen, ondanks grote preventieve acties en de evacuatie van 1,7 miljoen mensen, al de heropbouw heeft aangevat. Recente beelden getuigen van ” een geest van weerstand en overwinning die in ons volk ontwaakt bij elke tegenslag”, zoals president Raúl Castro het zei.

Hij dankte in naam van zijn regering en het Cubaanse volk de blijken van medeleven en solidariteit die vanuit de hele wereld blijven toekomen.

Grote ongelijkheid in de wereld, bedreiging van de planeet en de ‘oplossing’ van Trump

Vorige dinsdag kwam president Trump ons ervan overtuigen dat één van zijn doelen bestaat in het bevorderen van de welvaart van de naties en personen. In werkelijkheid

bezitten 8 mensen evenveel als 3,6 miljard anderen die de armste helft van de wereldbevolking uitmaakt.

van de 100 entiteiten met de grootste omzet in de wereld zijn er 69 transnationale bedrijven, geen staten dus.

De tien grootste commerciële giganten hebben samen een groter vermogen dan de inkomsten van 180 landen samengeteld.

0,7 miljard mensen leven in extreme armoede

21 miljoen voeren dwangarbeid uit

5 miljoen kinderen stierven in 2015 vóór hun vijfde verjaardag door vermijdbare of geneesbare ziektes.

785 miljoen mensen zijn analfabeet.

815 miljoen mensen lijden chronisch honger, tientallen miljoenen meer dan in 2015.

2 miljard mensen zijn ondervoed. Als de trage vermindering van de laatste jaren zich doorzet raakt de honger niet uitgeroeid tegen 2050.

Er zijn 22,5 miljoen vluchtelingen in de wereld. Steeds schrijnender humanitaire crises zijn aan de migratiestromen gelinkt in een internationale wereldorde die overduidelijk onrechtvaardig is

Het bouwen van muren en hekkens, de wetten en maatregelen om de migratiestromen tegen te houden hebben hun wreedheid en inefficiëntie getoond. Ze bevorderen een exclusieve, xenofobe politiek, mensenrechtenschendingen voor miljoenen en lossen geenszins het probleem van onderontwikkeling op. Noch dat van conflicten, armoede, de voornaamste redenen voor de migratie en het vluchten.

Militaire uitgaven stijgen tot 1,7 biljoen dollar en daarmee is meteen duidelijk dat de bewering dat er geen geld zou zijn om de armoede uit te roeien fout is. Toch heeft de Agenda 2030 voor een duurzame ontwikkeling veel gebrek aan middelen door het egoïsme en gebrek aan politieke wil van de VS en andere geïndustrialiseerde staten.

Wat is nu de wonderoplossing die President Trump ons voorstelt, nu er geen Marshallplangeld meer vloeit? Waar vandaan moeten de gelden nu komen? Hoe kan je dat verzoenen met de ‘America First’-gedachte die hij van zijn voorganger Reagan overnam? Hij ontkent en verdraait de geschiedenis en stelt een hersenschim als doelstelling. De kapitalistische productiewijze en consumptie zijn niet duurzaam en irrationeel. Ze leiden onvermijdelijk tot de vernietiging van het leefmilieu en het einde van de menselijke soort.

Kunnen we misschien de gevolgen van het kolonialisme, slavernij, neokolonialisme en imperialisme vergeten? Kunnen de bloedige decennia van militaire dictaturen in Latijns-Amerika gezien worden als een succes van het kapitalisme? Kent iemand beter toegepaste kapitalistische recepten dan diegene die in de ‘80er jaren de economieën van Latijns-Amerika vernietigden?

Het is urgent noodzakelijk dat de VN werken aan een nieuwe participatieve economische internationale orde: democratisch, eerlijk en inclusief én aan een nieuwe financiële architectuur die de rechten, noden en eigenheden van de landen in ontwikkeling in rekening brengt. Daarbij moeten de bestaande onevenwichten in de financiële en commerciële internationale relaties, die het resultaat zijn van eeuwen uitbuiting en plundering, recht worden gezet.

De geïndustrialiseerde landen hebben de morele plicht en de historische verantwoordelijkheid daartoe én de nodige financiële en technologische middelen daarvoor. Zelfs voor de rijken zal de welvaart die werd aangekondigd er niet zijn als de klimaatsverandering niet wordt afgeremd. Cuba betreurt de beslissing van de VS-regering, de belangrijkste historische producent van broeikasgassen, om zich terug te trekken uit de akkoorden van Parijs

In 2016 brak de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur voor het derde jaar op rij, wat de klimaatwijziging tot een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid en de duurzame ontwikkeling van onze volkeren.

Wij herbevestigen onze solidariteit met de kleine eiland ontwikkelingslanden, in het bijzonder die in de Caraïben en de Stille Oceaan. Deze worden het zwaarste getroffen door de klimaatverandering en voor hen eisen wij een faire, speciale en gedifferentieerde deal. We ondersteunen ook de prioriteit die wordt gegeven aan de landen van Afrika bezuiden van de Sahara.

 

Internationale wanorde: oorlog en onveiligheid

De Regering van de VS kwamen ons zeggen dat, naast de welvaart, de twee “mooie steunpilaren” van de wereldorde soevereiniteit en veiligheid zijn.

Het is ons aller verantwoordelijkheid om de mensheid te behoeden tegen de nucleaire dreiging. Een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van deze doelstelling betekende de historische aanvaarding en ondertekening in het kader van deze Vergadering van het Akkoord tot het Verbod op Nucleaire Wapens, dat zowel het gebruik als de dreiging van het gebruik van deze wapens betreft. (…)

De Verenigde Staten verzetten zich nog steeds tegen dit verdrag. Zij kondigden aan dat zij 700 miljard dollar militaire uitgaven zullen investeren en een extreem agressieve nucleaire en militaire doctrine ontwikkelen die gebaseerd is op de dreiging om geweld te gebruiken. NAVO-lidstaten schenden internationale vrede, de veiligheid en het internationaal recht door militaire interventies en niet-conventionele oorlogen tegen soevereine staten.

Zoals de opperbevelhebber van de Cubaanse Revolutie, Fidel Castro Ruz, zei: “stop de filosofie van de diefstal en de filosofie van de oorlog zal stoppen”. Dagelijks worden illegaal eenzijdige dwangmaatregelen opgelegd en gebruikt men financiële, juridische, culturele en communicatieve strafmaatregelen om regeringen te destabiliseren en wordt het recht op zelfbestemming van de volkeren genegeerd.

De militarisering neemt hand over hand toe en worden in het geheim informatie- en communicatietechnologieën gebruikt om andere staten aan te vallen, terwijl verschillende ontwikkelde landen zich sterk verzetten tegen het aannemen van internationale maatregelen die tot een veilige cyberspace kunnen leiden.

De Amerikaanse President manipuleert de concepten van soevereiniteit en veiligheid in zijn eigen voordeel en ten nadele van iedereen, inclusief zijn eigen bondgenoten. De pogingen om militaire dreiging en geweld in te zetten om de wereldwijde onomkeerbare tendens naar multipolariteit af te stoppen, brengt grote gevaren mee voor de vrede en veiligheid in de wereld. We moeten die met internationale mobilisatie bewaren en verdedigen. De principes van soevereine gelijkheid, het respect voor de territoriale integriteit en de niet-inmenging in interne zaken van de staten moeten gerespecteerd worden. Het Handvest van de Verenigde Naties en het Internationaal recht kunnen niet verkeerd begrepen worden.

De hervorming van de Verenigde Naties moet een essentiële doelstelling zijn in reactie op de dringende behoeften van volkeren en grote achtergestelde minderheden. Het multilateralisme moet beschermd worden en versterkt worden tegenover de grote imperialistische belangen van dominantie en hegemonie. De democratisering van de Veiligheidsraad, zowel wat betreft de samenstelling als in de werkmethodes is iets wat bij hoogdringendheid moet worden aangepast. De versterking van de Algemene Vergadering en het herstel van de functies die haar ontnomen zijn blijkt essentieel.

(…)

Mensenrechten en wereldconflicten

Eergisteren zei de vicepresident van de VS Pence hier – niet gehinderd door kennis over haar werking en met het doel nieuwe privileges voor zijn regering te bekomen – dat de Veiligheidsraad de Mensenrechtenraad moet hervormen in zijn samenstelling en werking. Volgens hem verdient die raad “zijn naam niet en de leden ervan voldoen niet aan de elementaire standaarden m.b.t. mensenrechten”.

Ik veronderstel dat hij daarbij niet aan zijn eigen land dacht. Nochtans is daar een patroon van systematische mensenrechtenschendingen vast te stellen: gebruik van foltering, willekeurige arrestatie en detentie, zoals op de marinebasis van Guantanamo, standrechtelijke executies van zwarten door politie, vele burgerslachtoffers in oorlogen, xenofobie en repressie tegen migranten, incl. minderjarigen en de zeer zwakke opvolging van internationale verdragen.

Wij willen hier onze meest krachtige veroordeling van terrorisme, in alle mogelijke vormen, herhalen en ons verzet tegen de dubbele moraal in de strijd ertegen. Het hoogdringende nastreven van een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten moet gebaseerd zijn op het onvervreemdbare recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking en een eigen vrije en onafhankelijke staat binnen de grenzen van voor 1967 en met als hoofdstad Jeruzalem.

De kwestie van de Westelijke Sahara vereist een inspanning conform aan de VN-resoluties zodat het Saharuivolk zelfbeschikking en een vredevol territorium gegarandeerd wordt. Cuba herhaalt zijn steun aan een onderhandelde oplossing voor de Syrische oorlog, zonder buitenlandse inmenging en met respect voor de Syrische soevereiniteit en territoriale integriteit.

De vrede wordt bedreigd door de oplopende troepenconcentratie van de NAVO aan de Russische grenzen. We verwerpen ook de unilaterale en onrechtvaardige sancties tegen dat land. We vragen ook respect voor het nucleaire akkoord met Iran. We verwerpen de dreiging met totale vernietiging tegen de Noord-Koreaanse republiek, waar 25 miljoen mensen wonen. Oorlog is er geen optie want ze zou honderden miljoenen mensenlevens kosten en een nucleaire confrontatie met ongekende gevolgen meebrengen. Enkel via dialoog en onderhandeling kan er een duurzame politiek oplossing komen met respect van ieders legitieme bezorgdheden. We ondersteunen de totale denuclearisering van het Koreaanse schiereiland (…)

VS inmenging in Latijns-Amerika

Nieuwe bedreigingen rijzen vandaag tegen de vrede en stabiliteit in Latijns-Amerika en de Cariben. Dat is een aanfluiting van de Uitroeping tot Vredeszone die in Havana werd getekend door de staatshoofden van onze regio in januari ’14, op de IIde top van de CELAC ( Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen)

We herhalen hier wat onze president Raúl Castro op 14 juli ll. zei over de Bolivariaanse Republiek Venezuela:

“ De agressie en putschistisch geweld tegen Venezuela schaden ook ‘Ons America’ en is enkel in het belang van wie verdeeldheid wil zaaien om onze volkeren beter te kunnen uitbuiten. Het deert hen niet dat ze daarbij conflicten met onvoorspelbare uitkomsten creëren in deze regio, zoals ze ook doen in verschillende andere wereldregio’s. We waarschuwen dat zij die de Bolivariaanse en Chavistische Republiek Venezuela willen onderuithalen via ongrondwettelijke wegen, een ernstige verantwoordelijkheid dragen t.a.v. de geschiedenis”

We verwerpen dus energiek de militaire dreiging tegen Venezuela en het VS-besluit dat deze natie betitelt als een gevaar voor de nationale veiligheid van de VS. Ook de unilaterale onrechtvaardige sancties die worden opgezet. We bevestigen andermaal onze onaflatende solidariteit met het Bolivariaanse en Chavistische volk en zijn burgerlijk-militaire éénheid geleid door de grondwettelijk president Nicolás Maduro Moros.

We kalen ook de zgn. Nica Act aan van het congres van de VS dat zich wil bemoeien met het Nicaraguaanse volk en haar regering door er een economische blokkade tegen af te kondigen. Ook zij hebben onze steun

We drukken onze solidariteit uit met de ex-president Luiz Ignácio Lula da Silva, die het slachtoffer is van politiek vervolging met het doel zijn kandidatuur voor een volgende termijn te verhinderen. Lula, presidenten Dilma Rousseff, de Partij van de Arbeiders en het Braziliaanse volk zullen steeds Cuba aan hun zijde hebben?

We herhalen ons historisch engagement voor het zelfbeschikkingsrecht en de onafhankelijkheid van het volk van Puerto Rico. We steunen de legitieme claim van Argentinië over de eilanden Malvinas, Sandwich del Sur en Georgias del Sur. Cuba zal verder al het mogelijk blijven doen -op vraag van de betrokken partijen – om een stabiele en duurzame vrede in Colombia na te streven.

We blijven geëngageerd om onze bescheiden verwezenlijkingen te delen met de volkeren van het zuiden, o.a. dankzij de inzet van 40.000 coöperanten die in 64 landen vechten voor het leven en de gezondheid van de mensen?

Trump vs Cuba

Op 16 juni ll. kondigde president Trump van de VS zijn Cuba-politiek af en die betekent een achteruitgang in onze bilaterale betrekkingen en verstikt de basis die in de voorbije twee jaar werd gelegd om te kunnen vooruitgaan in en nieuw soort relatie, gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid.

De huidige VS-regering heeft beslist de economische, commerciële en financiële blokkade te versterken door nieuwe obstakels op te werpen voor zijn ondernemers die al slechts erg beperkte mogelijkheden hadden om in Cuba te investeren. Ook werden voor VS-burgers opnieuw bijkomende reisbeperkingen ingevoerd.

Deze koers ontkent de steun van brede sectoren in de VS -incl. de meerderheid van de Cubaanse migranten daar -voor het opheffen van de blokkade en het normaliseren van de relaties. Hij komt enkel tegemoet aan een kleine groep van Cubaanse oorsprong in het zuiden van Florida die steeds meer geïsoleerd en minoritair wordt, maar erop aandringt Cuba en zijn volk te blijven beschadigen, enkel omdat het- tot elke prijs- heeft besloten vrij, onafhankelijk en soeverein te zijn. We klagen deze blokkadepolitiek aan en verzekeren opnieuw dat elke poging de Cubaanse revolutie te vernietigen tot mislukking gedoemd is.

Daarom ook verwerpen we de manipulatie van het mensenrechtenthema tegen Cuba. We hebben heel veel om fier op te zijn en hebben geen enkele les te ontvangen op dit vlak. Niet van de VS, niet van gelijk wie. We willen bij deze dan ook nog eens in de meest duidelijke termen de respectloze, beledigende en bemoeizuchtige verklaringen veroordelen die drie dagen geleden vanop deze tribune gedaan werden door president Trump. We herinneren er hem aan dat de VS, waar voortdurend flagrante mensenrechtenschendingen plaatsvinden die grote bezorgdheid opwekken in de internationale gemeenschap, geen enkel moreel of ander gezag hebben om mijn land te veroordelen. We maken andermaal duidelijk dat Cuba nooit voorwaarden of opgelegde regels zal aanvaarden en nooit zijn principes zal verloochenen.

M.b.t. de zgn. incidenten die VS-diplomaten zouden getroffen hebben in Havana, wille we categoriek stellen dat de Cubaans regering met de meeste gestrengheid en sérieux zijn verplichtingen nakomt in het kader van de Conventie van Venetië over de Diplomatieke Relaties en alles doet om de bescherming en integriteit van alle diplomaten , zonder uitzondering, dus ook die uit de VS, te garanderen. Cuba heeft en zal nooit dergelijk acties overwegen of uitvoeren, en heeft nooit en zal nooit derden toestaan om zijn grondgebied daartoe te misbruiken.

De Cubaanse regering onderzoekt de gegevens hier rond uit eigen zorgvuldig onderzoek op het hoogste niveau en uit dat van de VS-autoriteiten. Op heden heeft dat geen resultaten opgeleverd over de oorzaak of oorsprong van de gezondheidsklachten die door de VS-diplomaten en hun familie werden gerapporteerd. Het onderzoek gaat verder en om tot resultaten te komen zou een effectieve medewerking van de VS-autoriteiten essentieel kunnen zijn. Het zou godgeklaagd zijn dat ook uit dergelijk zaak politieke munt wordt geslagen.

Zoals President Raúl Castro Ruz meermaals heeft bevestigd , heeft Cuba de wil de hangende bilaterale kwesties met de VS weder te onderhandelen, op basis van gelijkwaardigheid en het absoluut respect voor de soevereiniteit en onafhankelijkheid van ons land. We willen de respectvolle dialoog en samenwerking op vlak van zaken van gemeenschappelijk belang verder zetten.

Cuba en de VS kunnen samenwerken en samenleven, in respect voor beider verschillen en door alles wat in beider belang is verder te ontwikkelen. Cuba zal echter geen enkele toegeving doen m.b.t. zijn soevereiniteit en onafhankelijkheid. Het Cubaanse volk zal daarom niet ophouden de totale opheffing van de economische , commerciële en financiële blokkade te eisen en zal de versterking ervan blijven aanklagen. Op 1 november zullen we andermaal voor de Algemene Vergadering van de VN een resolutie indienen in die zin.

Terwijl de ongelijkheid in de wereld blijft stijgen: de weelde van enkelen tegen de marginalisering van enkelen, zal het Cubaanse volk zijn strijd voor een rechtvaardiger wereld voortzetten. Met overtuiging volgen we verder de weg van revolutionaire veranderingen die soeverein door Cubanen worden beslist om ons socialisme te perfectioneren.